Мисия

МИСИЯ

Повишаване съзнанието и активността на младите хора и гражданите на Розовата Долина за разрешаването на наболели пробле 

ЦЕЛИ

- Създаване на условия за активизиране ролята на младежите и хората в неравностойно положение в обществото.
- Стимулиране младежката активност и изяви, свободния обмен на идеи и информация,на научни знания и интелектуални ценности.
- Подпомагане партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.

ДЕЙНОСТИ

Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, в следните направления:

1. Иницииране, представяне и насърчаване на примери за активно включване на младежи и хора в неравностойно положение във всички сфери на обществената дейност.
2. Участие и съдействие в осъществяване на инициативи, проекти и програми.
3. Провеждане на курсове, семинари, конференции и други форми на обучение и популяризиране на положителни практики свързани с основната дейност на сдружението.
4. Изграждане и подържане на информационна база данни, свързани с дейността на МГИРД и членовете му.

МГИРД ще извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:

1. Издателска и преводна дейност – подготовка, превод, издаване и разпространение на печатни материали, мултимедийни продукти и др.;
2. Учебна дейност – организация и провеждане на конференции, семинари и други форми на обучение;
3. Организация на отдиха на учениците, съчетано с обучение и природозащитни дейности: еколагери, зелени училища, екскурзионно летуване и др.
4. Други стопански дейности, които не са забранени от закона и които биха могли да бъдат определени като свързани с основния предмет на дейност на МГИРД и подпомагат постигането на неговите цели.
ми на нашето общество.